Updated on 2022年11月9日 下午12:48

2022年最佳雲端託管服務

雲端主機主要是指可根據網絡流量自動擴大並同步化群集節點之間的狀態更改的彈性網絡伺服器集群網絡。雲端主機亦可指支援數百萬用戶同時使用的規模化運作數據中心。網絡託管公司從雲端數據中心獲得最新的創新,並在零售層面將之介紹給共享伺服器客戶,以獲得更好的網站性能。
大多數的價格介乎每月3至12美元之間零售雲端主機帳戶結合了網絡負載平衡、低密度硬件、高性能伺服器、SSD存儲、平台虛擬化、網站高級緩存結合、可擴展系統資源、堆棧快照以及對PHP 7、HHVM、HTTP/2、CDN等的支援。這些公司利用“大數據”和企業IT數據中心的進步推出平台即服務(PaaS)/軟件即服務(SaaS)/基礎設施即服務(IaaS)計劃。

HostAdvice

Top 10 Cloud Hosting Providers

 • 41
  • Space 5 GB – 3 TB
  • RAM 2 GB – 48 GB
  HK$33 / mo
  訪問網站
 • 42
  • Space 200 GB
  • RAM 8 MB
  HK$34.99 / mo
  訪問網站
 • 43
  Hostnet .de review Incl. 1 user reviews
  • Space 200 GB
  • RAM 2 GB
  HK$124 / mo
  訪問網站
 • 44
  Network Egypt review Incl. 1 user reviews
  • Space 200 GB
  • RAM 4 GB
  HK$45.91 / mo
  訪問網站
 • 45
  ThrillerCloud review Incl. 1 user reviews
  • Space 20 GB – 1 TB
  • RAM 2 GB – 24 GB
  HK$2.50 / mo
  訪問網站
 • 46
  iWeb review Incl. 12 user reviews
  • Space 240 GB – 46.88 TB
  • RAM 1 GB – 256 GB
  HK$95.00 / mo
  訪問網站
 • 47
  Acens review Incl. 13 user reviews
  • Space 100 GB – 200 GB
  • RAM 2 GB – 4 GB
  HK$33.69 / mo
  訪問網站
 • 48
  Online.net review Incl. 68 user reviews
  • Space 50 GB – 70.3 TB
  • RAM 1 GB – 512 GB
  HK$2.25 / mo
  訪問網站

Web Hosting in Compare:

選擇至少多1個公司以進行比較
Cancel 比較